Seçilmiş Akademik Yayınlar

Relationship Between Output Volatility and Output in OECD Countries Revisited
ÖZET This study revisits the empirical relationship between output volatility and output for twelve OECD countries. An extended AR-EGARCH-M model was used to identify the structural break, asymmetric effect, jump effect and spillover effect. In addition to the classical logarithmic definition of growth, the study uses the Hodrick-Prescott filter to...
The effect of COVID-19 pandemic on residential real estate prices: Turkish case
ÖZET This study investigates the effect of the COVID-19 pandemic on the residential real estate prices in Turkey. This study indicates the effect of COVID-19, loan package, macroeconomic and behavioral control variables on abnormal returns of residential real estate prices during the event window. This study consists of three econometric...
Exchange-traded funds and FX volatility: Evidence from Turkey
ÖZET Exchange-Traded Funds (ETFs) have become one of the most popular passive investment instruments since they bring together the advantages of stocks and mutual funds. As passive investors are more risk averse and sensitive to possible adverse market developments, ETF’s fund flows can provide distinct information in certain periods in...
Faiz ile Kurdaki Getiri ve Değişkenliğin Bankacılık, Sanayi ve Hizmetler Sektörü Performansına Etkisi
ÖZET Çalışma, kur ile faiz getiri ve değişkenliğinin bankacılık, sanayi ve hizmetler sektörlerinin performanslarına etkisini GARCH modeli aracılığıyla incelemektedir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, bankacılık sektörünün faiz ve faiz riskindeki değişimlere karşı duyarsız; buna karşın hizmetler sektörünün en duyarlı sektör olduğu görülmüştür. Kurdaki artış, TL’deki değer kaybı, bankacılık sektöründe performansı...
The Effect of Credit Risk on Output: Evidence from France, Germany, Italy and Spain Data
ÖZET This paper analyzes the effect of credit risk on output for four significant countries within the Euro area; namely France, Germany, Italy and Spain. For this aim, bivariate VAR model is applied for a closer look at the effect of the credit risk on output and the classical VAR...
CDS Risk Primleri ile Dış Borçlanma İlişkisi: Simetrik ve Asimetrik Nedensellik Analizi
ÖZET This study examines relationship between Turkey’s public and private sector external debt and credit default swaps (CDS) for the period 2000Q4-2019Q1. The symmetric causality relationship between public and private sector external debt and CDS is analyzed by the Hacker and Hatemi-J (2006) causality test. The relationship between the positive...
Türkiye’de Döviz Kurunun Enflasyona Etkisi
ÖZET Bu çalışmada Türkiye’nin 2005-2017 dönemine ait aylık verileri kullanılarak döviz kuru değişimlerinin enflasyon üzerindeki etkisi incelenmektedir. VAR modelinden hareketle seriler arasındaki eşbütünleşme ilişkileri belirlendikten sonra değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki VECM ile ortaya çıkarılmaktadır. Çalışmanın bulguları döviz kurundaki değişimlerin enflasyonu iki farklı kanalla etkilediğini göstermektedir. İlk olarak döviz kurundaki...
Corporate growth – Trade credit relationship: Evidence from a panel of countries
ÖZET This paper examines how a borrower’s growth affects trade credit decisions. An analysis of publicly traded firm data from nine developed economies indicates that trade credit increases with growth. In some cases, this increase is driven by conditions related to liquidity. Exploring the relationship under macroeconomic conditions reveals evidence...
Özel Tüketim Talebinin Yüksek Frekans ve Şimdi Tahmin ile Modellenmesi
ÖZET GSYH’nın en büyük bileşeni olan özel tüketimin tahmin edilmesi, diğer makro ve finansal büyüklüklerle olan güçlü ilişkisi nedeniyle oldukça önemlidir. Çalışma, özel tüketim harcamaları için MIDAS modeli ile yüksek frekanslı değişkenlerin modele eklenmesinin tahmin kabiliyetine etkisini incelemektedir. Bu amaçla, 2011 birinci çeyreği ile 2019 üçüncü çeyreği arasındaki dönem için...
The Impact of Immigration on Labor Cost in EU: Is There a Threshold Effect?
ÖZET In this study, the impacts of migration on labor costs are examined within the framework of structural approach by using nonlinear components of migration and labor cost 22 European Union member countries for the period 2000-2017. While labor cost is determined as dependent variable, the ratio of immigration to...
Türkiye için Feldstein-Horioka Hipotezinin Sınanması: Fourier Yaklaşımı
ÖZET This study investigates the Feldstein-Horioka hypothesis, which addresses the relationship between domestic investments and savings within the framework of capital mobility whether it is valid for Turkey in the period of 1980-2020. The Fourier KPSS stationarity test based on the KPSS test in revealing the stationarity levels of the...
Öğrenci Destek Hattı