Ders İçerikleri

EKONOMİ VE FİNANS BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ AŞAĞIDA SIRALANMIŞTIR.


EF101 / EKONOMİ I*

Sınıf/Yarıyıl: 1/1

Kredi/AKTS: 3/7

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Ekonomi biliminin alt yapısını oluşturmak, genel ekonomik kavramlar, İktisadi öğretiler ve mikroekonominin işleyiş mekanizmasının kavranabilir hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Tüketici ve üretici kuramları incelendikten sonra piyasa sistemi ele alınmakta, tam rekabet ve eksik rekabet piyasaları irdelenmektedir. Ayrıca gelir dağılımı da ele alınmaktadır.


EF103 / FİNANS I*

Sınıf/Yarıyıl: 1/1

Kredi/AKTS: 3/6

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, finansın temel konuları hakkında öğrenciye yeterli bilgiyi vermektir. Öğrencilerin firmalar, finansal kurumlar ve finansal piyasalar arasındaki ilişkileri tanımlamaları ile paranın zaman değeri hesaplamalarını yapmaları ve analiz etme becerileri kazandırılması amaçlanmaktadır.


EF105 / HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI*

Sınıf/Yarıyıl: 1/1

Kredi/AKTS: 3/7

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında öğrencilerin, sosyal düzen kuralları ve hukuk kurallarının karşılaştırılması, hukukun amacı, hukukun kaynakları, hukuk kurallarının yapılması ve denetimi, normlar hiyerarşisi, hukukun dalları, hak kavramı, hakkın kazanılması, hakkın korunması, kişilik kavramı, kişilik türleri, kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi, mülkiyet ve miras hakkı ve aile hukuku konularında kazanım sağlaması amaçlanmaktadır.


EF107 / EKONOMİ VE FİNANS MATEMATİĞİ I*

Sınıf/Yarıyıl: 1/1

Kredi/AKTS: 3/7

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilerin Ekonomi ve Finans hakkındaki temel matematiksel problemleri çözmeleri beklenmektedir.


TDİ101 / TÜRK DİLİ I***

Sınıf/Yarıyıl: 1/1

Kredi/AKTS: 2/2

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencinin Türkçenin özelliklerini bilmesini, dili doğru ve etkili kullanabilmesini ve toplum içinde kendini daha iyi ifade edebilmesini sağlamak amaçlanır.


YDİ 101 / YABANCI DİL I***

Sınıf/Yarıyıl: 1/1
Kredi/AKTS: 2/2
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, İngilizce kelime bilgisi ve dil bilgisi konuları üzerinde durulur, bunun yanı sıra öğrencilere okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerisi kazandırılır.


EF102 / GENEL İŞLETME*

Sınıf/Yarıyıl: 1/2
Kredi/AKTS: 3/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, İşletmecilik ile ilgili temel bilgiler; işletmelerin kuruluşu; yönetim ve işlevleri; pazarlama yönetimi; üretim yönetimi; insan kaynakları yönetimi; muhasebe ve finansman yönetimi; işletmelerin hukuki yapıları konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.


EF104 / EKONOMİ II*

Sınıf/Yarıyıl: 1/2
Kredi/AKTS: 3/7
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, temel makro ekonomik kavramların ele alınarak incelenmesini amaçlamaktadır. Tüketici ve üretici kuramları incelendikten sonra piyasa sistemi ele alınmakta, tam rekabet ve eksik rekabet piyasaları irdelenmektedir. Ayrıca gelir dağılımı da ele alınmaktadır.


EF106 / FİNANS II*

Sınıf/Yarıyıl: 1/2
Kredi/AKTS: 3/6
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, işletmelerin finansal tablolarını okuyabilme, nakit akışlarını analiz edebilme, yatırım kararlarının oluşturulması, finansman kaynakları portföyünü genişletilmesi ve finansal başarısızlıkları analiz edebilme konularında öğrenciye sistematik bilgiyi verebilmek.


EF108 / EKONOMİ VE FİNANS MATEMATİĞİ II*

Sınıf/Yarıyıl: 1/2
Kredi/AKTS: 3/7
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilerin Ekonomi ve Finans hakkındaki temel matematiksel problemleri çözmeleri beklenmektedir.


OBDE102 / BİLİMİN DOĞASI VE ELEŞTİREL DÜŞÜNCE***

Sınıf/Yarıyıl: 1/2
Kredi/AKTS: 2/2
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, eleştirel düşünme, eleştirel düşüncenin bilimsel süreçlerdeki konumu gibi konular irdelenir ve eleştirel düşünce metotları kapsamında metin analizi yapılır.


TDİ102/ TÜRK DİLİ II***

Sınıf/Yarıyıl: 1/2
Kredi/AKTS: 2/2
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencinin Türkçenin özelliklerini bilmesini, dili doğru ve etkili kullanabilmesini ve toplum içinde kendini daha iyi ifade edebilmesini sağlamak amaçlanmaktadır.


YDİ 102 / YABANCI DİL II***

Sınıf/Yarıyıl: 1/2

Kredi/AKTS: 2/2

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, İngilizce kelime bilgisi ve dil bilgisi konuları üzerinde durulur, bunun yanı sıra öğrencilere okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerisi kazandırılır.


EF201 / MİKRO EKONOMİ I*

Sınıf/Yarıyıl: 2/3
Kredi/AKTS: 3/5
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilere giriş düzeyinde mikro ve piyasa ekonomisi bilgilerini vermek ve çeşitli ekonomik yaklaşımları analiz edebilecek yeteneklerini geliştirmektir. İktisat ilminin konusu, tanımı, iktisadi sistemler, ana kavramlar, iktisat ilminde kullanılan yöntemler ve iktisadi faaliyetlerin akımı, piyasa, talep, arz ve fiyat mekanizması, King Kanunu, Örümcek Ağı Kuramı, marjinal fayda ve farksızlık eğrileri, tüketici dengesi ve tüketici dengesindeki değişmeler hakkında kazanımlar amaçlanmaktadır.


EF203 / MAKRO EKONOMİ I*

Sınıf/Yarıyıl: 2/3
Kredi/AKTS: 3/5
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Milli muhasebe sistemi, reel ve nominal GSMH, enflasyon ve işsizlik, makro iktisadın mikro temelleri, para politikası, dışa kapalı ve dışa açık basit Keynesyen modeller, dışa kapalı ve dışa açık IS-LM modelleri, toplam talep-toplam arz modeli, konjonktürel dalgalanmalar teorileri, büyüme teorileri gibi makroekonomik konuları anlayabilme becerisini geliştirmek amaçlanmaktadır.


EF205 / FİNANSAL MUHASEBE I*

Sınıf/Yarıyıl: 2/3
Kredi/AKTS: 3/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, mali tabloları okuyabilmek için gerekli olan muhasebe kavramlarını ve yöntemlerini uygulama becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır.


EF207 /İSTATİSTİK I*

Sınıf/Yarıyıl: 2/3
Kredi/AKTS: 3/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, istatistik bilimine dair temel kavram ve yöntemlerin lisans düzeyinde öğretilmesidir. Verilerin özetlenmesi, grafik analiz, olasılık kuramı, rassal değişkenler ve bunların olasılık dağılımları, örnekleme ve örnekleme dağılımları ve rassal değişkenlerin momentleri, basit regresyon ve korelasyon analizi yapma becerileri kazandırılması beklenmektedir.


ATİ 101 / ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I***

Sınıf/Yarıyıl: 2/3

Kredi/AKTS: 2/2

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Atatürk ilke ve inkılapları ile ilgili bilgiler verilir ve dönemin önemli tarihî olayları sebep-sonuç ilişkileriyle incelenir.


OYDİ 201 / AKADEMİK İNGİLİZCE I***

Sınıf/Yarıyıl: 2/3

Kredi/AKTS: 2/2

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilere akademik okuma ve yazma becerileri kazandırılır. Bu beceriler için gerekli dil bilgisi ve kelime bilgisi üzerinde durulur, ayrıca uygulama çalışmaları yapılır.


EF251 / MATEMATİKSEL İKTİSAT I**

Sınıf/Yarıyıl: 2/3
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında; öğrencilere, iktisadi olayların matematiksel teknikler kullanılarak nasıl açıklanabileceğine dair sağlam bir kavrayış kazandırılmaktır.


EF253 / TÜRK İKTİSAT TARİHİ**

Sınıf/Yarıyıl: 2/3
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Türk iktisat tarihini öğretmek; Türkiye’nin dünya tarihi içindeki yerini irdelemek, bu konuda öğrencilerin karşılaştırmalı analiz yapmalarını sağlamak ve değerlendirme yeteneklerini artırmak hedeflenmektedir.


EF255 / BANKACILIK VE SİGORTACILIK**

Sınıf/Yarıyıl: 2/3
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Bankacılık ve Sigortacılık temel kavramları, sigorta süreci, yangın sigortaları, nakliyat
sigortaları, kaza sigortaları, mühendislik sigortaları ve tarım sigortaları teknik terimleri ve ön bilgilerin kazandırılması hedeflenmektedir.


EF257 / İKTİSADİ METODOLOJİ**

Sınıf/Yarıyıl: 2/3
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, İktisadın metodolojik temelleri ve diğer disiplinlerle ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.


EF259 / İDARE HUKUKU**

Sınıf/Yarıyıl: 2/3
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, idare hukukunu kavramsal ve kurumsal olarak tanıtmak, idare hukuku ilke ve kurallarını öğretmek ve uygulanmasını örneklerle göstermek hedeflenmektedir.


EF261 / SOSYOLOJİ**

Sınıf/Yarıyıl: 2/3
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Sosyolojinin temel ilkeleri, kavramları ve teorileri hakkında genel bir anlayış ve eleştirel bir düşünüş biçimi geliştirmek hedeflenir. İktisadi olguyu sosyal ilişkiler ve düzenekler içinde ele alınmasına yönelik aktarımlar yapılır. 


EF263 / BİLGİSAYARLI EXCEL**

Sınıf/Yarıyıl: 2/3
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Excel Düzeni, Excel’de Sunum, Data Organizasyonu, Temel Formüller, İleri Formüller, Grafik Oluşturma, Makrolar, Duyarlılık Analizi, Finansal Raporlama gibi becerilerin kazandırılması hedeflenir.


EF202 / MİKRO EKONOMİ II*

Sınıf/Yarıyıl: 2/4
Kredi/AKTS: 3/5
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilerin lisans düzeyindeki mikroekonomik konularını anlayabilme ve analiz yapabilme becerilerini geliştirmek amaçlanır. Üretim fonksiyonu ve değişen oranlı verim kanunu, üretici dengesi ve dengedeki değişmeler, üretim maliyetleri, tam rekabet, monopol, monopson, oligopol ve monopollü rekabet ve diğer piyasalarda denge, üretim faktörleri piyasası, refah ekonomisi ve genel denge, dışsallılar ve kamu malları hakkında öğrencilerin deneyim kazanması sağlanmaktadır.


EF204 / MAKRO EKONOMİ II*

Sınıf/Yarıyıl: 2/4
Kredi/AKTS: 3/5
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilerin ana akım makro iktisat okullarının (Klasik makro teori, Keynesyen makro teori, monetarist makro teori, yeni klasik makro teori, reel konjonktür teorisi, yeni Keynesyen makro teori, diğer makro iktisat okulları) görüşlerini anlayabilme ve karşılaştırabilme becerilerini geliştirebilmesi amaçlanmaktadır.


EF206 / İSTATİSTİK II*

Sınıf/Yarıyıl: 2/4
Kredi/AKTS: 3/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, nokta tahmini, aralık tahmini, hipotez testleri, korelasyon ve basit regresyon, katsayısal olmayan testler, ki-kare uygulamaları ve zaman serisi analizi gibi becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.


EF208 / FİNANSAL MUHASEBE II*

Sınıf/Yarıyıl: 2/4
Kredi/AKTS: 3/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrenciye teorik olarak temel muhasebe bilgilerini vermek ve muhasebe uygulamalarını yapabilme yeteneğini geliştirmek amaçlanmaktadır.


OYDİ 202 / AKADEMİK İNGİLİZCE II***

Sınıf/Yarıyıl: 2/4

Kredi/AKTS: 2/2

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilere akademik okuma ve yazma becerileri kazandırılır. Bu beceriler için gerekli dil bilgisi ve kelime bilgisi üzerinde durur, ayrıca uygulama çalışmaları yapılır.


ATİ 102 / ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II***

Sınıf/Yarıyıl: 2/4

Kredi/AKTS: 2/2

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Atatürk ilke ve inkılapları ile ilgili bilgiler verilir ve dönemin önemli tarihî olayları sebep-sonuç ilişkileriyle incelenir.


EF252 / MATEMATİKSEL İKTİSAT II**

Sınıf/Yarıyıl: 2/4
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilere, iktisadi olayların matematiksel teknikler kullanılarak nasıl açıklanabileceğine dair sağlam bir kavrayış kazandırılması beklenmektedir.


EF254 / FİNANS TEORİLERİ**

Sınıf/Yarıyıl: 2/4
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, para politikası amaç, araç ve uygulamaları, para politikası stratejileri, Türkiye’de para politikası uygulamaları, parasal aktarım mekanizmaları ve parasal krizler hakkında öğrencilerin kazanım sağlaması hedeflenmektedir.


EF256 / AVRUPA İKTİSAT TARİHİ**

Sınıf/Yarıyıl: 2/4
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, tarihsel süreç içinde Avrupa’daki ekonomik gelişmeler ve iktisat düşüncesindeki değişmeleri tanımlamak ve anlamlandırmak hedeflenmektedir.


EF260 / TÜRK VERGİ SİSTEMİ**

Sınıf/Yarıyıl: 2/4
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Türk Vergi Sisteminde yer alan vergi türleri ile ilgili mevzuat hakkında temel hukuki bilgileri aktarma, her bir vergi türünü uygulama örnekleri ile birlikte inceleme amaçlanmaktadır.


EF262 / TİCARET HUKUKU**

Sınıf/Yarıyıl: 2/4
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Ticari işletmelerin, gerçek ya da tüzel kişi tacirler ve uluslararası ticaret hukuku ile ilgili düzenlemeleri ve uygulamaları anlatılmaktadır.


EF264 / ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ**

Sınıf/Yarıyıl: 2/4
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, modern dünyada bilimsel yöntemin önemi bağlamında bilimsel araştırmaların aşamaları ve türleri konusunda gerekli bilginin verilerek hem bilimsel yazıları; dilsel, biçimsel ve içeriksel açıdan anlamlandırmayı kolaylaştırmak hem de çalışılan alanla ilgili problemleri çözme ya da araştırma yapabilmesini ve raporlaştırmasını sağlamak amaçlanmaktadır.


EF266 / E-TİCARET**

Sınıf/Yarıyıl: 2/4
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilerin E-Ticaret hakkında genel bir bilgi sahibi olması hedeflenir. Elektronik ticarete genel bakış, İnternetin Tarihçesi, E-Nesil Dijital Ekonomi, E-Ticaret Türler,i E-Pazarlama, E-Posta ile Pazarlama, İnternet – BİT Kullanımı, E-Devlet E-Kalite E-Suçlar hakkında kazanımlar sağlanmaktadır.


EF301 / EKONOMETRİ I*

Sınıf/Yarıyıl: 3/5
Kredi/AKTS: 3/5
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, iktisadi hipotezler test edilirken kullanılan temel ekonometrik yöntemler öğretilmektedir. Basit Regresyon Modelleri, Çoklu Regresyon Modelleri, EKK Yönteminin Regresyon Modellerine Uygulanışı, EKK Yönteminin Varsayımları, T-Testleri, F-Testleri, Çoklu Bağlantı Sorununun Tespiti ve Giderilmesi, Spesifikasyon Hatalarının Tespiti ve Giderilmesi, Kukla Değişkenleri ve Uygulanması, Etkileşim Değişkenlerinin Uygulanmasına yönelik öğrencilere kazanım sağlamaktadır.


EF303 / PARA TEORİSİ*

Sınıf/Yarıyıl: 3/5
Kredi/AKTS: 3/5
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, finansal kurumlar, merkez bankacılığı, Türkiye’de mali sektör, para arzı artış mekanizması, para talebi teorileri, faiz teorisi hakkında bilgiler verilmektedir.


EF305 / ULUSLARARASI İKTİSAT I*

Sınıf/Yarıyıl: 3/5
Kredi/AKTS: 3/5
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, dünya ekonomisinin nasıl çalıştığı, bir milli ekonominin uluslararası ekonomik ilişkileri ve milli ekonomilere etkileri gösterilmektir. Karşılaştırmalı üstünlük teorisi, arz ve talep modelleri, faktör donatımı teorisi, dış ticaret ve ekonomik büyüme analizleri, dış ticaret politikası, gümrük tarifeleri, tarife dışı ticaret politikası araçları, uluslararası ticaret anlaşmaları ve bağlı ticaret, dünya ticaretinin serbestleştirilmesi hakkında bilgiler verilmektedir.


EF307 / FİNANSAL YÖNETİM I*

Sınıf/Yarıyıl: 3/5
Kredi/AKTS: 3/5
Örnekler, tahvil ve bononun tanımı ve para piyasalarının işleyişi konularına değinilmektedir. Ayrıca, şirketlerin yatırım ve finansman kararlarında kullandıkları sermaye bütçeleme teknikleri çerçevesinde risk ve getiri arasındaki ilişki incelenmektedir. Ders dışı araştırmaya yönelik çalışmalar çerçevesinde Finansal Türev Ürünler işlenmektedir.


OYDİ301 / AKADEMİK İNGİLİZCE III***

Sınıf/Yarıyıl: 3/5
Kredi/AKTS: 2/2
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilere akademik okuma ve yazma becerileri kazandırılır. Bu beceriler için gerekli dil bilgisi ve kelime bilgisi üzerinde durur, ayrıca uygulama çalışmaları yapılır.


EF351 / ÇALIŞMA EKONOMİSİ**

Sınıf/Yarıyıl: 3/5
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Emek Teorisinin temellerine yönelik konular hakkında bilgi verilmekte, karşılaşılan ekonomik ve sosyal problemlerin daha iyi anlaşılması sağlanmaktadır.


EF353 / KAMU MALİYESİ**

Sınıf/Yarıyıl: 3/5
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, kamu maliyesinin konusu, tanımı ve bölümleri, kamu-özel ekonomik kesim ayrımı, kamu ekonomik faaliyetlerinin nedenleri ve amaçları, kamu harcamaları, kamu gelir türleri ve genel vergi teorisi, devletin ekonomideki varlık nedenleri, amaçları ve sonuçlarıyla birlikte ele alınmaktadır.


EF355 / BÖLGESEL EKONOMİ**

Sınıf/Yarıyıl: 3/5
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Diğer akademik disiplinlere bağlı olan bu ders yerel kalkınma ve onun yayılımları üzerinde bilgi üretmeyi hedeflemektedir. Küreselleşmede yerel ve ulusal kalkınma arasındaki ilişki ve etkileşimlerin tüm yönüyle irdelenmesi, bu etkileşimin ve geleceğinin açıklanması bu dersin ana amaçlarıdır.


EF357 / EKONOMİK VE FİNANSAL GÖSTERGELER**

Sınıf/Yarıyıl: 3/5
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilere temel iktisadi göstergeler hakkında bilgi verilmektedir, bu göstergeler ve fiyatlar (döviz kuru, enflasyon oranı ve ücret oranı) arasındaki ilişkinin belirlenmesine yardımcı olmaktır.


EF359 / İSLAM EKONOMİSİ VE FİNANSI**

Sınıf/Yarıyıl: 3/5
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, İslam ve ekonomi konusu üzerinden İslami finans teorisini tartışmak ve günümüz İslami finans uygulamalarının eleştirisini yapmak amaçlanmaktadır.


EF361 / FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR**

Sınıf/Yarıyıl: 3/5
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, finansal kurumlar, finansal piyasalar ve finansal araçlar ile ilgili temel kavramlar ve prensipler hem teorik hem de kantitatif bir çerçevede sunulmaktadır.


EF363 / ULUSLARARASI BANKACILIK**

Sınıf/Yarıyıl: 3/5
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Uluslararası finansal çevreninin dinamiklerinin tanıtılarak, uluslar arası işletmelerde finans fonksiyonunun boyutlarının incelenmektedir. Bu bağlamda Uluslararası işletmelerde yatırımların finansmanı ile birlikte Uluslararası piyasalarda potansiyel risklerin yönetimine odaklanılmaktadır.


EF365 / BORÇLAR HUKUKU**

Sınıf/Yarıyıl: 3/5
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, borç ilişkisinin ortaya çıkışı, kapsamı, borçların ifası ve ifa edilmemesi ve bunların sonuçları, borç ilişkisinin sona ermesi konularında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.


EF367 / MALİYET MUHASEBESİ**

Sınıf/Yarıyıl: 3/5
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilere maliyet muhasebesi ile ilgili temel kavram ve yaklaşımların öğretilmesi, hasta işletmeleri özelinde de maliyet sistemlerinin tanıtılması ve maliyet hesaplamalarının nasıl yapıldığının öğretilmesi amaçlanmaktadır.


EF302 / PARA POLİTİKASI*

Sınıf/Yarıyıl: 3/6
Kredi/AKTS: 3/5
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, para politikası amaç, araç ve uygulamaları, para politikası stratejileri, Türkiye’de para politikası uygulamaları, parasal aktarım mekanizmaları ve parasal krizler anlatılmaktadır.


EF304 / ULUSLARARASI İKTİSAT II*

Sınıf/Yarıyıl: 3/6
Kredi/AKTS: 3/5
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Dış Ödemeler Bilançosu, Döviz Piyasası Analizleri, Geleceğe Yönelik Döviz Piyasaları, Kur Değişmelerini Açıklamaya Yönelik Teoriler, Ödemeler Bilançosunun Denkleşmesi, Uluslararası Özel Mali Sermaye Akımları, Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımları, Uluslararası Para Sistemi, Uluslararası Para Fonu (IMF), Açık Ekonomilerde Makro Ekonomik Politikalar işlenmektedir. Dünya ekonomisinin nasıl çalıştığı, bir milli ekonominin uluslararası ekonomik ilişkileri ve milli ekonomilere etkileri gösterilmektir.


EF306 / EKONOMETRİ II*

Sınıf/Yarıyıl: 3/6
Kredi/AKTS: 3/5
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Değişen Varyans Probleminin Tespiti, Etkisi ve Giderilmesi, Otokorelasyon Probleminin Tespiti, Etkisi ve Giderilmesi, Gecikmesi Dağıtılmış Regresyon Modelleri, Eşanlı Denklem Sistemleri, Durağanlık Testleri, Ko-entegrasyon testleri, Nedensellik Testleri, Hata Düzeltme Model işlenmektedir. Bir ekonometrik model kurulduğunda ortaya çıkabilen spesifikasyon hatalarının test edilmesini ve düzeltilmesini öğretmek ve özel ekonometrik modeller kullanarak iktisadi değişkenler arasındaki ilişkilerin nasıl analiz edileceğini göstermektir


EF308 / FİNANSAL YÖNETİM II*

Sınıf/Yarıyıl: 3/6
Kredi/AKTS: 3/5
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, İşletmenin temel fonksiyonlarından biri olan finasman fonksiyonu irdelenerek, geleceğin yönetici adaylarına bu fonksiyonun önemi, fonksiyon yerine getirilirken kullanılan teknikler ve yöntemler tanıtılmaktadır. Diğer fonksiyonlarla ilişkileri değerlendirilerek, öğrencilerin bu konularda bilgi birikimleri ve donanımları artırılmaya çalışılmaktadır.


OYDİ302 / AKADEMİK İNGİLİZCE IV***

Sınıf/Yarıyıl: 3/6
Kredi/AKTS: 2/2
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilere akademik okuma ve yazma becerileri kazandırılır. Bu beceriler için gerekli dil bilgisi ve kelime bilgisi üzerinde durur, ayrıca uygulama çalışmaları yapılır.


EF352 / İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ**

Sınıf/Yarıyıl: 3/6
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, İktisat Tarihinin İlk ve Orta Çağlardan günümüze kadar gelen temel düşünce teori ve yaklaşımları incelenmektedir


EF354 / MERKEZ BANKACILIĞI**

Sınıf/Yarıyıl: 3/6
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Merkez bankaları Kuruluş ve İşleyişleri, Temel para politikaları, para politikaları sonucu şekillenen piyasaları yorumlayabilme becerisi kazandırılmaktadır.


EF356 / KALKINMA BANKACILIĞI**

Sınıf/Yarıyıl: 3/6
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında; öğrencilere, Yeni yatırım alanlarında öncülük yapma, Kalkınma planlarının uygulanmasını kolaylaştırarak saptanan plan hedeflerinin gerçekleşmesine katkıda bulunmak ve Ekonomide yeni fikirlerin kabul edilmesini desteklemek gibi bankacılık sisteminin yapı, işlev ve uygulamalarına hakim olmalarını sağlamaktadır. Bankacılık sisteminin güncel ve geleceğe dair potansiyel uygulamaları konusunda analiz ve yorum yapabilme becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır. 


EF358 / TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ**

Sınıf/Yarıyıl: 3/6
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında; öğrencilerin, Türk bankacılık sisteminin, yapı, işlev ve uygulamalarına hakim olarak, bankacılık sisteminin güncel ve geleceğe dair potansiyel uygulamaları konusunda analiz ve yorum yapabilme becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır.


EF360 / VERGİ HUKUKU**

Sınıf/Yarıyıl: 3/6
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, vergi hukuku ile ilgili temel kavramların öğretilmesi, vergileme süreci, vergi borcunun oluşması ve ortadan kalkması, vergiye ilişkin suç ve cezalar ile ilgili kazanımlar amaçlanmaktadır.


EF362 / İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ**

Sınıf/Yarıyıl: 3/6
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, işletmelerde İnsan Kaynakları Departmanlarının işlevlerini, fonksiyonlarını İ.K.Y. alanındaki yeni yaklaşımları da dikkate alarak sunmak amaçlanmaktadır.


EF364 / YÖNETİM MUHASEBESİ**

Sınıf/Yarıyıl: 3/6
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Finansal muhasebe ve maliyet muhasebesi bilgilerinin, yönetim kararlarına ilişkin kullanılmasının öğretilmesi ve maliyet ile ilgili temel kavramaların öğretilerek öğrencilerin mezun olduktan sonra çalıştıkları kurumda işletme kararlarını daha güvenilir almalarını sağlamak hedeflenmektedir.


EF368 / DENETİM**

Sınıf/Yarıyıl: 3/6
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Muhasebe denetimi konusunda temel kavramlar, uluslararası denetim standartları, bağımsız denetim, denetim planlaması, denetim programları, iç kontrol sistemi, denetim kanıtları, denetim teknikleri, örnekleme, çalışma kağıtları, hesapların incelenmesi gibi temel bilgiler verilmektedir.


EF401 / TÜRKİYE EKONOMİSİ*

Sınıf/Yarıyıl: 4/7
Kredi/AKTS: 3/7
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar Türkiye ekonomisinin gelişim süreci, Finansal Yapısının Analizi, Yaşanan Krizler ve İstikrar Tedbirleri,  Türkiye Ekonomisinde Uygulanan Para ve Maliye Politikalarının Etkinliği hakkında bilgi verilmektedir.


EF403 / PORTFÖY YÖNETİMİ*

Sınıf/Yarıyıl: 4/7
Kredi/AKTS: 3/7
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrenciye yatırım yönetimi çerçevesinde ihtiyaç duyulacak temel finans matematiği bilgisi ve hesaplama yeteneği ile bu bilgi ve yeteneği kullanırken gerekecek kavramsal altyapıyı kazandırılmaktadır.


EF451 / MALİYE POLİTİKASI**

Sınıf/Yarıyıl: 4/7
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilere maliye politikası uygulamaları hakkında genel bilgiler verilmektedir. Ekonomik büyüme ve istikrarın sağlanmasında maliye politikasından nasıl yararlanıldığı açıklanmaktadır.


EF453 / BANKACILIK POLİTİKASI**

Sınıf/Yarıyıl: 4/7
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrenciler bankacılık ve sigortacılık temel kavramlarını ve banka aktif-pasif yönetiminin etkilerini anlayabilecekler


EF455 / OYUN TEORİSİ**

Sınıf/Yarıyıl: 4/7
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders, öğrencilerin interaktif ortamlarda stratejik düşünme yeteneklerini güçlendirmeyi ve onlara karar almada riskleri göz önünde bulundurarak beklentilerini en yüksek düzeye çıkarabilmenin kantitatif yöntemlerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Ders kapsamında işlenen bütün konular, gerçek yaşamda alınabilecek her konudaki kararların sonuçlarının yalnız karar vericiye değil aynı zamanda rakiplerin davranışlarına ve dış koşullara da bağlı olduğu gerçeği ışığında ele alınmaktadır.


EF457 / GÜNCEL EKONOMİK KONULAR**

Sınıf/Yarıyıl: 4/7
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, İktisadın temel kavram ve teorileri ile yaşanan küresel ve ulusal güncel ekonomik sorunları ilişkilendirebilmek, konu hakkında yorum yapabilmek ve çözüm önerileri sunma becerisini kazandırmak hedeflenmektedir.


EF459 / FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ**

Sınıf/Yarıyıl: 4/7
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, İşletmelerin finansal tabloları ile ilgili analiz tekniklerini öğretmek amaçlanmaktadır.


EF461 / ZAMAN SERİSİ ANALİZİ**

Sınıf/Yarıyıl: 4/7
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders zaman serilerinin ekonomik analizlerine dair teorik modelleri kapsar, ve öğrenciye bu modellerin çok sayıda uygulamalarını tanıtır. Ders, teori ve uygulamalara yaklaşık olarak eşit zaman ayırır, fakat ödev ve sınavlarda uygulamalara öncelik verilmiştir. İstatistik ve ekonometri üzerine gerekli temel bilgilerin hatırlatılmasının ardından fark denklemleri ve geriletme operatörleri tartışılır. Durağan ARMA modelleriyle birlikte ARCH, GARCH modelleri ve VAR teknikleri de detaylı bir biçimde işlenir. Öğrenciye daha sonra durağan olmayan zaman serileri, birim köklerin analizleri, ve ARIMA modelleri tanıtılır. Ders kointegrasyon (birlikte durağanlık) ve zaman serileri ile öngörü üzerine yapılan tartışmalarla son bulur.


EF463 / SERMAYE PİYASASI**

Sınıf/Yarıyıl: 4/7
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Türkiye’de para sermaye piyasalarının işleyişi, bu piyasalarda işlem gören finansal araçları ve sermaye piyasası kurumlarıyla bu kurumların belli başlı faaliyetlerini tanıtmak hedeflenmektedir.


EF465 / DÜNYA EKONOMİSİ**

Sınıf/Yarıyıl: 4/7
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan gelişmeleri ve ekonomik büyüme ve kalkınmayı etkileyen faktörleri açıklamak, küreselleşmenin dünya ekonomileri üzerindeki etkilerini analiz etmek hedeflenmektedir.


EF467 / YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ**

Sınıf/Yarıyıl: 4/7
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilerin, bir yatırım projesinin hazırlanması ve değerlendirilmesiyle ilgili bilgiye sahip olması hedeflenmektedir.


EF469 / ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU**

Sınıf/Yarıyıl: 4/7
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Uluslararası ticaret kavramlarının ve sözleşme hazırlanma aşamalarının öğretilmesi, uluslararası ticarette kullanılan belgelerin öğretilmesi hedeflenmektedir.


EF471 / YAPAY ZEKAYA GİRİŞ**

Sınıf/Yarıyıl: 4/7
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilerin Yapay Zeka’nın gelişimi ve temel algoritmaları hakkında bilgi sahibi olma ve yapay zeka tekniklerini kullanarak uygulama geliştirme becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır.


EF402 / BÜYÜME VE KALKINMA*

Sınıf/Yarıyıl: 4/8
Kredi/AKTS: 3/7
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, ele alınacak temel konular, bazı ülkelerin neden daha hızlı kalkındıkları ve büyüdükleri sorularına cevap aramak, gelişmekte olan ekonomilerin kalkınmaları sırasında ve gelişmiş ekonomilerin büyümelerinin devamı sırasında karşılaştıkları temel sorunları araştırmak ve bunlara uygun gerekli politikaları ortaya koymaktır. Kalkınma ekonomisi konusunun temel amacı, gelişmekte olan veya geçiş döneminde olan ülkelerin temel özelliklerinin belirlenmesi ve bu ülkelerin ekonomik problemlerinin analiz edilmesidir. Ayrıca daha hızlı büyüme ve sürdürülebilir büyümenin sağlanması, yoksulluğun ve gelir dağılımındaki adaletsizliğin azaltılması gibi konular tartışılır. Büyüme ekonomisi konusunun temel amacı, gelişmiş ülkelerin temel özelliklerinin belirlenmesi ve büyümenin esas sebeplerini çeşitli ekonomik modeller çerçevesinde analiz edilmesidir.


EF404 / FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ*

Sınıf/Yarıyıl: 4/8
Kredi/AKTS: 3/7
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders öğrenciye; çevresel, iktisadi, sosyal ve finansal uygulamaların, politik ve yönetimsel yaklaşımlarını ortaya çıkararak sürdürülebilir politikaları yorumlayabilme becerisi kazandırmaktır. Sürdürülebilirlik perspektifinde, finans ve risk kavramları, etkili finans ve risk yolları, risk stratejisi, risk biçimlerini ayırt etme, mikro finans, kurumsal finans gibi konuları içermektedir.


EF452 / İŞ YERİ EĞİTİMİ**

Sınıf/Yarıyıl: 4/8
Kredi/AKTS: 6/12
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Sektörde yaşanan teknolojik gelişmeleri takip edebilme imkânı sunmaktadır. Öğrencilere İş yeri Eğitimi yaptıkları kurumlarda takım ruhu içerisinde hareket ederek birlikte iş yapabilme alışkanlığı kazandırmak, Almış oldukları teorik ve uygulamalı mühendislik ilgilerini kullanabilme ve uygulamaya aktarma becerisini kazandırmak, İş yerlerindeki organizasyon yapısını tanıtmak ve iş disiplini kazandırmak ve Öğrenim süreleri içinde kazandıkları bilgi ve deneyimlerini pekiştirmeleri amaçlanmaktadır.


EF454 / PANEL VERİ ANALİZİ**

Sınıf/Yarıyıl: 4/8
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, iktisatta kullanılan panel veri analiz yöntemlerinin hem teorik hem de uygulamalı olarak incelenmesi amaçlanmaktadır.


EF456 / SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI**

Sınıf/Yarıyıl: 4/8
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Türkiye de para sermaye piyasalarının işleyişini, bu piyasalarda işlem gören finansal araçları ve sermaye piyasası kurumlarıyla bu kurumların belli başlı faaliyetlerini tanıtmak amaçlanmaktadır.


EF458 / GÜNCEL FİNANSAL KONULAR**

Sınıf/Yarıyıl: 4/8
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında,  finansal kurumlar, finansal piyasalar ve finansal araçlar ile ilgili temel kavramları, prensipleri hem teorik hem de kantitatif bir çerçevede sunulması hedeflenmektedir.


EF460 / DAVRANIŞSAL FİNANS**

Sınıf/Yarıyıl: 4/8
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilere finans ve ekonomi alanında nispeten yeni sayılabilecek davranışsal finans kavramı tanıtılmaktır. Bireylerin finansal kararları alırken hevristik ve önyargılardan kaynaklanan sistematik hatalı kararlarını tespit edebilme yetisinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bireylerin finansal kararlarında etkili olan psikolojik önyargıların tespit edilmesi ve Finans teorisi ile gerçek dünya arasındaki bağlantının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.


EF4562 / EKONOMİK KRİZLER**

Sınıf/Yarıyıl: 4/8
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Bu derste öncelikle ekonomi literatüründe yoğun bir şekilde ele alınan finansal kriz modelleri, finansal kriz nedenleri ve kriz öncü göstergeleri incelenecektir. Daha sonra yerel, bölgesel ve küresel krizler ayrı ayrı ele alınacak, finansal kriz modelleri ülkeler bazında tartışılacaktır. Bu bağlamda, Türkiye, Latin Amerika ülkeleri, Doğu Asya ve Rusya krizleriyle birlikte 2008 küresel krizi analiz edilecektir. Son olarak krizi önleme politikaları, kriz karşısında alınacak önlemler ve olumsuz etkileri en aza indirme yöntemlerini içeren kriz yönetimi hakkında bilgi verilecektir.


EF464 / DİJİTAL FİNANS**

Sınıf/Yarıyıl: 4/8
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, bankacılık ve ödeme sistemlerinin yeniden şekillenmesi, FinTech ile para toplama, Fintech’de Yapay zeka ve makine öğrenmesi, Kişisel finansın FinTech ile dönüşümü, Blok zinciri ve kripto paralar ve FinTech çözümlerinin finans sektörüne etkisini analiz edebilme yeteneği kazandırılmaktadır.


EF466 / ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI**

Sınıf/Yarıyıl: 4/8
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Uluslararası muhasebe standartlarının sınıf ortamında tartışılması ve uygulaması: Varlıklar ve Kaynaklar, Uluslararası muhasebe standartlarının ilk uygulaması, Nakit Akış Tablosu gibi teorik ve pratik özellikleri ile uluslararası muhasebe standartları uygulamalarının örneklerle öğretilmesi amaçlanmaktadır.


EF468 / EKOLOJİK EKONOMİ**

Sınıf/Yarıyıl: 4/8
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Ana akım çevre ekonomisi yaklaşımı kısaca tartışılacak olsa da, dersin ana konusu, ekolojik ekonomi ve politik ekoloji literatüründe kullanılan kavramlar, modeller ve yöntemler olacaktır. Bu dersin tamamlanması üzerine, öğrencilerin ekonomik, sosyal ve ekolojik sistemler arasındaki ilişkiler hakkında bir genel bir anlayışa sahip olmaları; çevre sorunlarının analizi için disiplinler arası bir yaklaşımı benimsemeleri, ekolojik iktisatta kullanılan çeşitli yöntem ve modelleri bu tür çevresel problemlere uygulayabilmeleri; ekonomik büyüme, çevresel değerleme ve değerlendirme yöntemleri, ekolojik paylaşım ihtilafları, toplumsal metabolizma, ve Türkiye’de çevrenin politik ekonomisi ile ilgili konularda kritik bir farkındalığa sahip olmaları beklenmektedir.


EF470 / ALTERNATİF FİNANSMAN ARAÇLARI**

Sınıf/Yarıyıl: 4/8
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Leasing, Factoring, Özel sermaye, Risk Sermayesi, Melek Sermayesi, Borç Kitlesel fonlaması, Kamu Özel Borçlanması, Öz sermaye Kitlesel Fonlaması, Blok zinciri tabanlı fonlama gibi KOBİ’ler için alternatif finansman teknikleri öğretilmesi planlanmaktadır.


EF472 / PROGRAMLAMANIN TEMELLERİ**

Sınıf/Yarıyıl: 4/8
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Pyton dilinin temellerini ve genel programlamanın kavram ve tekniklerini öğretmek amaçlanmaktadır.


*             Zorunlu dersler
**            Seçmeli dersler
***          Ortak dersler

 

Öğrenci Destek Hattı